بازی پینت بال | پینت بال | پینت بال فسفر
بازی پینت بال بازی پینت بال به مقدار بسیار زیادی دارای هیجان است از این رو  بازیکنان که در میدان بازی قرار می گپیرند براساس سناریوهای از پیش تعیین شده با قرار گرفتن بازیکنان در جایگاه های ویژه خود بعد از شروع بازی افراد با تمام قوای خود شروع به شلیک توپ هی رنگی با تفنگ های  که در دست خود ...
آیا پینت بال یک ورزش است
چه چیزهایی نشانگر ورزش است؟  داور،مجموعه ای از قوانین ،تیمهای حرفه ای و آماتور و تورنومنتها و همچنین حمایت کامل صنعت از میلیونها بازیکن.کاملا متقاعد کننده به نظر می رسد. پینت بال به وسیله بسیاری از مردم به عنوان ورزش شناخته نمی شود چون بسیاری از آنها نمی دانند که این بازی شامل چه چیزهایی اس ...