سناریو پرچم در بازی پینت بال

در این سناریو یک پرچم در میانه ی زمین قرار دارد.
اولین گروهی که بتواند پرچم را تسخیر کند و به مقر خود انتقال دهد برنده بازی خواهد بود . در صورتی که فرد حمل کننده پرچم مورد اصابت گلوله قرار بگیرد باید پرچم را در همان محل رها کرده و بازی را ترک کند .
دقت داشته باشید پرتاب پرچم خطا است و در صورت انجام این کار خطا کار بازنده بازی اعلام خواهد شد.

سناریوهای بازی پینت بال

قوانین پینت بال

ابعاد زمین پینت بال

نقشه زمین پینت بال

استراتژی پینت بال

تجهیزات پینت بال