سناریو ترور و سیتی در بازی پینت بال

در این سناریو افراد به دو گروه تقسیم میشوند ( ترور و سیتی )
گروه اول ( ترور) در زمان خاموشی وارد زمین می شوند و به دلخواه در هر نقطه از زمین موضع میگیرند
گروه دوم ( سیتی) به کمک دو سپر حفاظتی وارد زمین می شوند تا زمین را پاکسازی کنند سیتی ها نمیدانند مواضع ترور ها کجاست و تا زمان ورود به زمین چراغ ها روشن نمی شود.
این سناریو هیجان بسیار بالای برای تیم سیتی خواهد داشت چون در شرایط نامشخض باید آمادگی رو به رو شدن با دشمن را دشاته باشند
 

پینت بال فسفر در مهر شهر کرج

بازی پینت بال چگونه است

بازی های پینت بال

سناریوهای بازی پینت بال