سناریو خائن در بازی پینت بال

در این سناریو داور بدون اطلاع از تیم هر تیم یک نفر را انتخاب می کند.
 در روند بازی با اعلام داور ، خائن شروع به حذف اعضای تیم خودی می کند.
اعضای هر تیم باید سریعا خائن را شناسایی و از بازی حذف کنند .
خائن با اصابت یک گلوله از بازی حذف می شود
 

،قیمت بازی پینت بال

قیمت اجاره زمین بازی پینت بال

پینت بال مهر شهر

پينت بال در كرج