سناریو امدادگر در بازی پینت بال

در این سناریو از هر تیم یک نفر به عنوان امدادگر گروه انتخاب می کنید.
امدادگر وظیفه احیای افراد گروه را خواهد داشت.
به این صورت که اگر اعضای گروه مورد اصابت گلوله قرار گرفت در همان محل می نشینند و امدادگر 30 ثانیه فرصت دارد تا خود را به مصدوم برساند و او را دوباره احیا کند.
در صورت اتمام 30 ثانیه عضو زخمی از بازی حذف می شود.
هدف اصلی  در این سناریو تقویت حس از خود گذشتگی افراد است
باید توجه داشت که اگر امدادگر مورد اصابت گلوله قرار بگیرد از بازی حذف  خواهد شد و گروه بازی را بدون امدادگر ادامه خواهد داد.
بنابر این در منطقه ای که زیر آتش دشمن قرار دارد، بهتر است فرد کصدوم  با فراخوان امدادگر جان او را به خطر نیندازد

پینت بال مهر شهر

پينت بال در كرج

باشگاه پینت بال در کرج

اطلاعات تماس باشگاه پینت بال فسفر :
  کرج،بلوار ارم،بلوار آزادی،بلوار نور،میدان پلیس،بلوار ایمان،باشگاه پینت‌بال فسفر
 09022010020