زمین بازی چمن طبیعی (گوهردشت)
گوهر8
زمین بازی گوهردشت
گوهر5
زمین بازی گوهردشت
گوهر6
زمین بازی گوهردشت
گوهر2
زمین بازی گوهردشت